Love to Read

LOVE TO READ อ่านมากรู้มาก อ่านน้อยรู้น้อย ไม่อ่านไม่รู้



วันเสาร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2557

ครูบรรณารักษ์ ภาคเหนือ รุ่น 7 ปี 2557


" มากกว่ารัก  ยิ่งกว่าผูกพัน "
ครูบรรณารักษ์ ภาคเหนือ รุ่น 7  ปี 2557
สพป.พะเยา 1 และ สพป.พะเยา 2