Love to Read

LOVE TO READ อ่านมากรู้มาก อ่านน้อยรู้น้อย ไม่อ่านไม่รู้วันเสาร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2557

ประมวลภาพ ครูบรรณารักษ์ ภาคเหนือ รุ่น 10 วันที่ 26-27 กย.57