Love to Read

LOVE TO READ อ่านมากรู้มาก อ่านน้อยรู้น้อย ไม่อ่านไม่รู้วันเสาร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2557

ครูบรรณารักษ์ ภาคเหนือ รุ่นที่ ๑๐ ปี ๒๕๕๗

...ด้วยรักและผูกพัน..
ครูบรรณารักษ์ ภาคเหนือ รุ่นที่ ๑๐  ปี ๒๕๕๗
สพป.เชียงใหม่ เขต ๓, ๔ , ๕
วันที่ ๒๖-๒๘ กันยายน ๒๕๕๗
ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่