Love to Read

LOVE TO READ อ่านมากรู้มาก อ่านน้อยรู้น้อย ไม่อ่านไม่รู้วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

การพัฒนาผู้เรียนตามค่านิยมหลัก 12 ประการ การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ & หน้าที่พลเมือง