Love to Read

LOVE TO READ อ่านมากรู้มาก อ่านน้อยรู้น้อย ไม่อ่านไม่รู้วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ภาพการอบรมครูบรรณารักษ์ ภาคเหนือตอนบน รุ่น 3-4

วันที่ 22-24 สิงหาคม 2557
ณ โรงแรมเชียงใหมภูคำ อ.เมืองเชียงใหม่  จ.เชียงใหม่