Love to Read

LOVE TO READ อ่านมากรู้มาก อ่านน้อยรู้น้อย ไม่อ่านไม่รู้วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2557

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน..โดยครูบรรณารักษ์ ภาคเหนือ รุ่น 3-4