Love to Read

LOVE TO READ อ่านมากรู้มาก อ่านน้อยรู้น้อย ไม่อ่านไม่รู้วันอังคารที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2560

เพลง อ่านแล้วสนุก


เพลง "อ่านแล้วสนุก" เป็นเพลงในชุดห้องสมุดโรงเรียนของนายไชยญาณ บุญยศ 
สร้างขึ้นเพื่อโน้มน้าวให้นักเรียนมีจิตสำนึกรักการอ่าน โดยผู้สร้างเป็นผู้แต่งคำร้อง และขับร้อง 
อ้างอิงทำนองเพลง "ผู้ชายในฝัน" ของศิลปินพุ่มพวง ดวงจันทร์ 
นางสาวชลธิชา ทองเที่ยง ฝึกซ้อมท่าทางประกอบเพลง 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ แสดงท่าทางประกอบ 
ขอขอบพระคุณครูผู้ประพันธ์ทำนองเพลง 
ขอขอบคุณและขอบใจผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องช่วยเหลือในการดำเนินการมา ณ โอกาสนี้