Love to Read

LOVE TO READ อ่านมากรู้มาก อ่านน้อยรู้น้อย ไม่อ่านไม่รู้วันอังคารที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2560

เพลง ค่าแห่งหนังสือ

     หนังสือนี้      มีมากมาย            หลายชนิด
นำดวงจิต          เริงรื่น                ชื่นสดใส
 
ให้ความรู้          สำเริง                บันเทิงใจ


ฉันจึงใฝ่           ใจสมาน              อ่านทุกวัน
 
มีวิชา             หลายอย่าง            ต่างจำพวก 
 
ล้วนสะดวก        ค้นได้                ให้สุขสันต์


วิชาการ           สรรหา                สารพัน
ชั่วชีวัน           ฉันอ่านได้            ไม่เบื่อเลย

พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ใน “ฉันชอบอ่านหนังสือ” พ.ศ. 2510