Love to Read

LOVE TO READ อ่านมากรู้มาก อ่านน้อยรู้น้อย ไม่อ่านไม่รู้วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

เหลียวหลังแลหน้า...ปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน


เหลียวหลังแลหน้า...ปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รวมบทความปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดย ....พิทักษ์  โสตถยาคม (ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งมา ณ โอกาสนี้ เพื่อการเผยแพร่)


ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจของท่านประธาน กพฐ.(ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต์) และเลขาธิการ กพฐ. (ดร.กมล รอดคล้าย) ในการผลักดันการปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบกับพลังของความหวังและความพร้อมที่จะร่วมมือรวมพลังของผู้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน น่าจะทำให้การปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เราพยายามอยู่...พอจะมองเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์

เจตจำนงของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลง แสดงให้เห็นชัดเจนจากบทความข้อคิด ที่กลั่นมาจากประสบการณ์ตรง ทั้ง 64 บทความ เป็นบทความที่ผู้เขียนตั้งใจเขียน ในเวลาที่มีจำกัดเพียง 3-4 วัน หรือเลือกสรรบทความเชิงสร้างสรรค์ ที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อคณะอนุกรรมการการปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้กำหนดนโยบายการศึกษาชาติ ในการนำไปพิจารณา วางนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ดีขึ้นกว่าที่ผ่านๆ มา

ในนามของ สพฐ. ผมขอขอบคุณผู้เขียนบทความทั้ง 64 บทความ ที่ให้ความอนุเคราะห์ สละเวลาช่วยเขียนข้อคิดข้อเสนอแนะต่อการปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน แม้จะมีข้อจำกัดเรื่องเวลา แต่ทุกท่านก็ให้ความกรุณาด้วยความเต็มใจ

กระบวนการดำเนินงานเพื่อให้ได้บทความทั้งหมดนี้ เริ่มต้นขึ้นในวันที่ 15 มกราคม 2558 ท่านประธาน กพฐ. (ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต์) ประสงค์จะรวมเอกสารความรู้เพื่อให้ผู้เข้าประชุมเสวนาปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันที่ 29 มกราคม 2558 ได้ศึกษา ทำความเข้าใจ และต่อยอดความคิดจากองค์ความรู้ ประสบการณ์ และบทเรียนจากสิ่งที่มีอยู่เดิม และมอบหมายให้ผมประสานผู้ทรงคุณวุฒิ/ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งบทความมาสนับสนุนกระบวนการปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเร่งดำเนินการรวมเล่มในเวลาอันจำกัด ซึ่งทำให้เอกสารเล่มนี้ไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้อย่างที่ใจต้องการ อาจมีคลาดเคลื่อนไปจากต้นฉบับของผู้ทรงคุณวุฒิไปบ้าง ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ หากผู้อ่านพบข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไข ขอได้โปรดแจ้งให้ผมทราบด้วย จักขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง

ระหว่างรวบรวมบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ/ เกี่ยวข้อง ก็ดำเนินการขออนุมัติจัดจ้างพิมพ์เอกสารคู่ขนานกันไป ซึ่งกำหนดความหนาของเอกสารไว้ 300 หน้า แต่ปรากฏว่า มีบทความทยอยส่งเข้ามาเรือยๆ และมากกว่าจำนวนหน้าที่ประมาณการไว้ ดังนั้น จึงพิมพ์ได้เพียงบทความลำดับที่ 1-47 ยังเหลืออีก 17 บทความที่ยังไม่ได้จัดพิมพ์ (บทความลำดับที่ 48-64) ซึ่งทุกบทความล้วนมีคุณค่า ที่ให้ข้อคิด และมุมมองที่เป็นประโยชน์ยิ่งต่อการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอนำมาเสนอไว้ ณ ที่นี้ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้นำ นักปฏิรูป และผู้ใส่ใจในการพัฒนาการศึกษาเพื่ออนาคตของชาติ...แผนภาพ หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สนใจส่งบทความ


สำหรับส่วนหน้าของเอกสาร ประกอบด้วย ปกใน คำปรารภของประธาน กพฐ. สารบัญ รายนามผู้เขียนบทความ รวม 15 หน้า  โปรดคลิกที่นี่ >>> http://goo.gl/V7naQS


ที่-ผู้เขียนบทความ-ชื่อบทความ-หน้าที่-Link บทความฉบับเต็ม

1.รศ.ดร.สุธรรม  วาณิชเสนี
ประธานกรรมการ SVI Initiatives
อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ.2514-2549)
เหลียวหลัง แลหน้า มองหาอนาคต – ปัจจัยและเงื่อนไขความสำเร็จการจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1-23
http://goo.gl/Qr3fIU

2.ดร.สุรัฐ  ศิลปอนันต์
ประธาน กพฐ. และประธานคณะอนุกรรมการปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ฟินแลนด์ปฏิรูปการศึกษาจนเป็นเลิศที่สุดในโลก
24-48
http://goo.gl/MdGVcH

3.ศ.นพ.วิจารณ์  พานิช
นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้อำนวยการคนแรกของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) (พ.ศ.2536-2544)
ปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน
49-54
http://goo.gl/I6fC5M

4.นพ.ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ
องค์ประกอบของระบบการศึกษาของประเทศที่ประสบความสำเร็จ
55-56
http://goo.gl/oxiuz5

5.ศ.ดร.อุทุมพร  จามรมาน
ที่ปรึกษาผู้ตรวจการแผ่นดิน
ข้อเสนอ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาชาติทั้งระบบ
57-59
http://goo.gl/f33PSB

6.รศ.ดร.เกียรติวรรณ  อมาตยกุล
และรัชนี  อมาตยกุล
ผู้บริหารโรงเรียนอมาตยกุล
4 ประเด็น เพื่อการปฏิรูปการศึกษา
60-65
http://goo.gl/wYuuD5

7.รศ.ดร.สุธีระ  ประเสริฐสรรพ์
อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
แนวปฏิบัติเพื่อปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน: ข้อเรียนรู้จากประสบการณ์
66-71
http://goo.gl/cO2EB3

8.ศ.ดร.สุมาลี  ตั้งประดับกุล
อาจารย์ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
การปฏิรูปการศึกษาไทย พุทธศักราช ๒๕๕๘
72-74
http://goo.gl/nv5IZS

9.ดร.ชินภัทร  ภูมิรัตน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2552-2556)
แนวคิดการปฏิรูปการศึกษา
75-76
http://goo.gl/WwM5Pv

10.นพ.ประเสริฐ  ผลิตผลการพิมพ์
เลขาธิการมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
ปฏิรูปการศึกษาอย่างไรดี
77-78
http://goo.gl/gZHQhT

11.รศ.ดร.พิมพันธ์  เดชะคุปต์
ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ครู TPCK : ครูเก่งของไทย
79-81
http://goo.gl/pImo1d

12.อนันต์  ระงับทุกข์
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ปฏิรูปการศึกษา: ปฏิรูปการเรียน ปรับเปลี่ยนการสอบ
82-84
http://goo.gl/73myla

13.ชัชวาลย์  ทองดีเลิศ
เลขาธิการสมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทย
ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาต่อ สพฐ.
85-88
http://goo.gl/jZsUf7

14.นพ.ยงยุทธ  วงศ์ภิรมย์ศานติ์
หัวหน้ากลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต
ระบบการศึกษาในระดับจังหวัด
89-94
http://goo.gl/HZI7hn

15.เพชร  เหมือนพันธุ์
อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 3 และ เขต 1
ปฏิรูปการศึกษา ตามไปดู ผู้สำเร็จ 5 ต้นแบบ
95-98
http://goo.gl/w4GF0H

16.รศ.ดร.วิชัย  วงษ์ใหญ่
อาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การเรียนรู้ยุคใหม่
99-104
http://goo.gl/8dIX1P

17.ศ.ดร.ไพฑูรย์  สินลารัตน์
ประธานกรรมการคุรุสภา
ปฏิรูปการเรียนรู้: ปฏิรูปการศึกษากลับทางจากล่างขึ้นบน
105-132
http://goo.gl/D603kI

18.ผศ.ดร.ประโยชน์  คุปต์กาญจนากุล
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
วิกฤติและโอกาสเพื่อการปฏิรูปการศึกษาไทย
133-138
http://goo.gl/r1olT0

19.ดร.จุฬากรณ์  มาเสถียรวงศ์
ผู้อำนวยการสถาบันรามจิตติ
กระแสการพัฒนาครูมืออาชีพยุคใหม่ (Teacher Professional Development):
ทิศทางและนวัตกรรมการติดอาวุธทางปัญญาและทักษะสำคัญของครูอนาคต
139-144   http://goo.gl/TwhNMp

20.สมหมาย  ปาริจฉัตต์
รองประธานกรรมการ บมจ.มติชน และกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปฏิรูปการศึกษายุค คสช.
145-147   http://goo.gl/0wjzua

21.รศ.วิทยากร  เชียงกูล
คณบดีกิตติคุณ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต
จะปฏิรูปการศึกษาไทยให้ได้ผลจริง ๆ ได้อย่างไร
148-165
http://goo.gl/rgDU1X

22.รศ.ดร.นาตยา  ปิลันธนานนท์
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นายกสมาคมหลักสูตรและการสอนแห่งประเทศไทย
ปฏิรูปการศึกษาต้องกล้าเปลี่ยนจริง
166-169   http://goo.gl/AErmpF

23.สันติ  จิตระจินดา
ผู้อำนวยการทางศิลปะ สถาบันศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนา (มายา)
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
170-174   http://goo.gl/VoHjgR

24.Dr.Prawit  Erawan
Associate Professor, Facullty of Education, Mahasarakham University
Teachers' Professional Development and Reform: Transforming Conceptions of Professional learning to Practices
175-186    http://goo.gl/mJ8WEo

25.ดร.พิษณุ  ตุลสุข
รองเลขาธิการสภาการศึกษา-ครูคือบุคคลที่สำคัญที่สุด
187-189   http://goo.gl/ZWP7ap

26.รศ.วรรณี  โสมประยูร
อดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)
การปฏิรูปการศึกษาที่ถูกทิศทางและตรงประเด็น
190-191   http://goo.gl/TIrtWH

27.วิเชียร  ไชยบัง  ครูใหญ่โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา ไปให้ถึง “ปัญญา”
192-194  http://goo.gl/mvycHi

28.รศ.ดร.ชนิตา  รักษ์พลเมือง
คณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ.2555-2557)
แนวทางการส่งเสริมวิชาชีพครูเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครู
195-216  http://goo.gl/YpQZeE

29.ดร.กมล  สุดประเสริฐ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  ด้านศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
อนุกรรมการเฉพาะกิจในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านวิจัยและนวัตกรรม
การปรับปรุงสถานศึกษาที่ได้ผลดีมีประสิทธิภาพ
217-218  http://goo.gl/wcSrWt

30.ชาตรี  สำราญ
ครูต้นแบบ ปี 2541 วิชาภาษาไทย ระดับประถมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) สํานักนายกรัฐมนตรี
แนวคิดการปฏิรูปการศึกษาแบบติดดิน
219-220
http://goo.gl/FvsF7Y

31.ผศ.สนั่น  มีขันหมาก
อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปฏิรูป สพฐ.
221-223
http://goo.gl/bduFVl

32.รศ.ดร.ดุษฎี  โยเหลา
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
การเรียนรู้ของครู เพื่อการเป็นครูมืออาชีพ
224-226
http://goo.gl/eCI2l4

33.ดร.อ่องจิต  เมธยะประภาส
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2556-2557)
การปฏิรูปการศึกษา
227-228
http://goo.gl/z3iP7x

34.ดร.เชิดศักดิ์  ศุภโสภณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
1 เสียงเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
229-231
http://goo.gl/OnW35n

35.ทองสุข  รวยสูงเนิน
ประธานคณะกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้จังหวัดสุรินทร์
แนวคิด หลักการ เพื่อการปฏิรูปการศึกษา: มุมมองจากประสบการณ์ภาคสนาม
232-233
http://goo.gl/25h0a4

36.พจมาน  พงษ์ไพบูลย์
อดีตที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปฏิรูปการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
234-236
http://goo.gl/g3eFks

37.บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
คัมภีร์การบริหารจัดการโรงเรียนเพื่อเด็กทุกคน บทเรียนจากโรงเรียนสาธิตปทุมวันในอดีต วิเคราะห์เนื้อหาและถอดความจาก "รายงานการสอนซ่อมเสริมสำหรับเด็กที่เรียนช้า" โดย รศ. คุณหญิงสมจิตต์  ศรีธัญรัตน์
237-252
http://goo.gl/5KUQVW

38.ผศ.ดร.ปิยดา  สมบัติวัฒนา
อาจารย์ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การศึกษาไทย: ประเด็นที่ควรพิจารณา
253-256
http://goo.gl/lKJof6
39
รศ.ดร.ดุษฎี  โยเหลา
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
การเรียนรู้ของนักเรียน เพื่อพัฒนาทักษะศตวรรษที่  21
257-260
http://goo.gl/6MucSn

40.รศ.ดร.วรรณี  แกมเกตุ
หัวหน้าภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ข้อเสนอแนะต่อการปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน: การปฏิรูปการอ่านและการเขียนภาษาไทย
261-264
http://goo.gl/IaXoVJ

41.ศ.ดร.สุชาติ  โสมประยูร
ปูชนียาจารย์ สาขาวิชาสุขศึกษา
โปรแกรมสุขภาพในโรงเรียนกับวิกฤตการณ์โปรแกรมสุขภาพ
265-267
http://goo.gl/PLrfO1

42.บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
ความรับผิดชอบต่อสังคม การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม ปิโกและแนวคิดการสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม (Creating Shared Value : CSV)
268-276
http://goo.gl/iSVgiM

43.สมหญิง  สายธนู
ผู้จัดการมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
PBL คือ ส่วนย่อชีวิตของนักเรียน: ทางรอดหรือทางเลือก
277-280
http://goo.gl/OMOeFa

44.ชัดเจน  ไทยแท้
อดีตศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน      
ปฏิรูปการศึกษา: จิ๊กซอว์ ที่รอการต่อ
281-282
http://goo.gl/FjFIZU

45.ศุภวัจน์  พรมตัน
ครูโรงเรียนนครวิทยาคม อ.พาน จ.เชียงราย สพม.เขต 36
ความสุขที่หายไป
283-286
http://goo.gl/ThDL87

46.สุกัญญา  สุวรรณรัตน์
ครูโรงเรียนวัดโรงเหล็ก อ.นบพิตำ  จ.นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
เสียงสะท้อนจากความคิดและจิตวิญญาณของความเป็นครู
287-288
http://goo.gl/6GxhJZ

47.ประสงค์  สกุลซ้ง
ครูโรงเรียนบ้านแกวิทยาคม อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
ความจริงจากโรงเรียนขยายโอกาสในชนบท
289-290
http://goo.gl/vHwlr2

48.สิริกร  โตสติ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  สพป. ตราด
ข้อเสนอ มุมมอง การปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน
291-292
http://goo.gl/uZ1C6B

49.สมชัย  แซ่เจีย
ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต 4  การปฏิรูปการศึกษาที่น่าสำเร็จ
293-296
http://goo.gl/Am29U1

50
มานิต สิทธิศร
ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
ประสบการณ์การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในบทบาทของศึกษานิเทศก์
297-302
http://goo.gl/JRuq5D
51
กัมพล เจริญรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่งุยาวคำโปรย สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
การพัฒนาโรงเรียนสุขภาวะ: โรงเรียนแห่งความสุข
303-308
http://goo.gl/n4uwRh

52
วิฑูรย์  มาแก้ว
ครูโรงเรียนอนุบาลเวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 2
แนวคิด ประสบการณ์ เพื่อสานต่อการปฏิรูปการศึกษาไทย
309-311
http://goo.gl/ruJSJO

53
ชวิศ หนูแก้ว
ครูโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี สพป.นนทบุรี เขต 1
คุณครูสับสนคนไทยแย่
312-314
http://goo.gl/eIvLmL

54
ราณี  กุยรัมย์
ครูโรงเรียนบ้านโคกเบง อ.บ้านกรวด จ. บุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
จากห้องเล่าเรียนสู่ห้องเรียนรู้...สู่การปฏิรูปการศึกษา
315-317
http://goo.gl/tK74a7

55
ประพันธ์  จิรจรัสตระกูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงพี่น้อง อ.สันป่าตอง  จ.เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 4
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาไทย
318-319
http://goo.gl/3n4Wcj
56
ประคอง  พิไรแสงจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงป่าหวาย อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 4
มุมหนึ่งของการศึกษาไทย
320-323
http://goo.gl/1g7l29

57.พิชัย อุ่นแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าตาล อ.หางดง จ.เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 4
แนวทางปฏิรูปการศึกษา
324-325
http://goo.gl/I4BPNs

58.นิคม  หน่อเต็ม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 4
แนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้
326-327   http://goo.gl/k1My4F

59.วินัย  ไพยารมณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 4
3 ประเด็นปฏิรูป
328   http://goo.gl/JvVkq7

60.วิภพ  จันทรา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 4
ปฏิรูปเพื่อคุณภาพและความสุขของผู้เรียน
329   http://goo.gl/IPBOJs

61.เอนก  ตาเจริญเมือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 4
ข้อเสนอปฏิรูปการศึกษา
330   http://goo.gl/LptdtV

62.ศ.ศรีราชา  เจริญพานิช
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
แนวทางการแก้วิกฤตการศึกษาไทย 2553
331-336
http://goo.gl/LVO7ms

63.ศ.ศรีราชา  วงศารยางค์กูร
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
ร่างบทบัญญัติเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาในรัฐธรรมนูญ (ฉบับใหม่)
337-351
http://goo.gl/4jyD4r

64.ผศ.ดร.ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
352-355 http://goo.