Love to Read

LOVE TO READ อ่านมากรู้มาก อ่านน้อยรู้น้อย ไม่อ่านไม่รู้วันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

การประกวดหนังสือส่งเสริมการอ่าน เรื่อง “เชียงใหม่ : อัตลักษณ์ล้านนาไทย”
การประกวดหนังสือส่งเสริมการอ่าน  เรื่อง “เชียงใหม่ 
อัตลักษณ์ล้านนาไทย”
โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑   ปีการศึกษา ๒๕๕๖
*************************************************************************
๑.วัตถุประสงค์  
๑.เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมครูผู้สอนในการสร้างสื่อประเภทหนังสือส่งเสริมการอ่าน สำหรับใช้เป็นสื่อการอ่านสำหรับเด็กและเยาวชนและผู้สนใจทั่วไป
๒.เพื่อเป็นสื่อส่งเสริมการอ่านที่ให้ความรู้เกี่ยวกับจังหวัดเชียงใหม่ ที่เป็นจังหวัดขนาดใหญ่และเป็นศูนย์กลางของเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ล้านนา  เพื่อเป็นสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แก่กลุ่มประชาคมอาเซียน
๓.เพื่อยกระดับความสามารถในการอ่านและส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนในสังกัดสำนักงาน  เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 

๒.ลักษณะของผลงาน       หนังสือส่งเสริมการอ่าน เรื่อง “เชียงใหม่ อัตลักษณ์ล้านนาไทย” เป็นหนังสือ ขนาด ๔ จำนวน ๕๕-๖๐ หน้า  (เฉพาะเนื้อใน ๕๐ หน้า รวม ปกหน้า  ปกใน  คำนำ  สารบัญ  บรรณานุกรม  ประวัติผู้เขียน) รายละเอียดดังนี้
๑. เนื้อหา ประกอบด้วยความรู้เรื่อง ๒๕ อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่  ประกอบด้วย คำขวัญของแต่ละอำเภอ ความเป็นมา, ภูมิศาสตร์ ,ประวัติศาสตร์ , ตำบล,หมู่บ้าน, อาชีพ, วัฒนธรรม,ประเพณี , วิถีชีวิต , สถานที่สำคัญที่เป็นจุดเด่นหรือจุดท่องเที่ยว  ประเด็นสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของอำเภอนั้นๆ ฯลฯ
๒. การนำเสนอ เขียนด้วยบทร้อยกรอง ประเภทกลอนแปด (ไม่รับพิจารณาบทร้อยกรองประเภทอื่น)
ความยาวของบทร้อยกรอง ที่บรรยายเนื้อหาของอำเภอตามข้อ ๑ อำเภอละ ๑๐-๑๒ บท  รวมทั้ง  ๒๕ อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่
            ๓. ภาพประกอบ ให้นำเสนอภาพประกอบอำเภอละ ๑๐-๑๒ ภาพ (เป็นภาพถ่ายใช้ประกอบในหนังสือ บันทึกภาพเอง หากนำมาจากเว็บไซต์ให้ระบุแหล่งที่มาด้วย)
               ๔. รูปแบบการพิมพ์  
๔.๑ พิมพ์ด้วยอักษร TH SarabanPSK   ขนาด ๑๖ point  
๔.๒ การตั้งค่าหน้ากระดาษ  ดังนี้  ขอบบน ๑ นิ้ว  ล่าง ๐.๘ นิ้ว  ซ้าย ๑.๕ นิ้ว ขวา ๑ นิ้ว  
๔.๓ ใช้ตัวเลขไทยตลอดเล่ม   ยกเว้นบรรณานุกรมที่เป็น URL ของเว็บไซต์ต่างๆ ใช้ตัวเลข  อารบิคได้   เลขหน้าให้อยู่กึ่งกลางด้านล่าง
๔.๔ ข้อมูลเนื้อหา ๑ อำเภอ ใช้ ๒ หน้า โดยหน้าซ้ายเป็นรูปภาพ ๑๐-๑๒ รูป หน้าขวาเป็นเนื้อหาให้ลงพอดี ๑ หน้ากระดาษ
๔.๕ การเรียงรายชื่ออำเภอเรียงตามการแบ่งเขตพื้นที่การศึกษาดังนี้ (๑)อำเภอเมืองเชียงใหม่   (๒)อำเภอดอยสะเก็ด (๓)อำเภอสันกำแพง (๔)อำเภอแม่ออน (๕)อำเภอแม่ริม (๖)อำเภอแม่แตง (๗)อำเภอสันทราย(๘)อำเภอสะเมิง(๙)อำเภอพร้าว(๑๐)อำเภอเชียงดาว  (๑๑)อำเภอเวียงแหง  (๑๒)อำเภอไชยปราการ  (๑๓)อำเภอฝาง (๑๔)อำเภอแม่อาย  (๑๕)อำเภอสารภี (๑๖)อำเภอหางดง (๑๗)อำเภอสันป่าตอง (๑๘)อำเภอแม่วาง (๑๙)อำเภอดอยหล่อ  (๒๐)อำเภอฮอด (๒๑)อำเภอดอยเต่า (๒๒)อำเภออมก๋อย       (๒๓)อำเภอจอมทอง (๒๔)อำเภอแม่แจ่ม (๒๕)อำเภอกัลยาณิวัฒนา
            ๕. รูปเล่มของหนังสือ   เข้าเล่มแบบอัดกาว  ไม่ต้องเคลือบปก
            ๖. ผลงานที่นำส่งต้องเป็นผลงานที่เขียนขึ้นเอง  ไม่คัดลอกผลงานของผู้ใดผู้หนึ่งมา
           
 ๓.คุณสมบัติของผู้ส่งผลงาน
            ๑.เป็นครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอนในโรงเรียน ทั้งระดับปฐมวัย, ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปี ๒๕๕๖
            ๒.เป็นครูผู้สอนในโรงเรียนเอกชน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑   ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอนในโรงเรียน ทั้งระดับปฐมวัย, ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย   ประจำปี ๒๕๕๖
            ๓.เป็นครูผู้สอนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๕ (เฉพาะจังหวัดเชียงใหม่) ประจำปี ๒๕๕๖
           ๔.เป็นข้าราชการบำนาญ สพป.ชม.๑  (เคยปฏิบัติงานเป็นครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัด สพป.ชม.๑ ครูผู้สอน                ปี ๒๕๕๓-๒๕๕๕)

๔.ประเภทการประกวด
            เป็นการประกวด ประเภทรายบุคคล 

๕.รางวัล
             ๑. รางวัลผู้ชนะการประกวด รวม ๖ รางวัล ได้แก่
รางวัลชนะเลิศ                       เงินรางวัลจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท  พร้อมโล่ สพป.เชียงใหม่ เขต ๑
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑      เงินรางวัลจำนวน  ๘,๐๐๐ บาท  พร้อมโล่ สพป.เชียงใหม่ เขต ๑
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒      เงินรางวัลจำนวน   ๖,๐๐๐ บาท  พร้อมโล่ สพป.เชียงใหม่ เขต ๑
รางวัลชมเชย                         เงินรางวัลจำนวน  ๓,๐๐๐ บาท  พร้อมโล่ สพป.เชียงใหม่ เขต ๑
รางวัลชมเชย                         เงินรางวัลจำนวน  ๓,๐๐๐ บาท  พร้อมโล่ สพป.เชียงใหม่ เขต ๑
รางวัลชมเชย                         เงินรางวัลจำนวน  ๓,๐๐๐ บาท  พร้อมโล่ สพป.เชียงใหม่ เขต ๑
             ๒. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทุกคนจะได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมกิจกรรม จาก สพป.เชียงใหม่ เขต ๑

๖.การดำเนินงาน 
ที่
รายการ
ระยะเวลา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ แจ้งให้สถานศึกษา (ภาครัฐ, เอกชน,พระปริยัติธรรม) ประชาสัมพันธ์ให้ครูผู้สนใจสมัครเข้าคัดเลือก

๘ ก.ค.๕๖
ครูผู้สนใจส่งใบสมัครไปยัง สพป.เชียงใหม่ เขต ๑ โดย
 ๑. ระบบ e-paperless  (ร.ร.ภาครัฐ และ ร.ร.เอกชน)
 ๒. ทาง e.mail : auon10@gmail.com (ร.ร.พระปริยัติธรรม)
ภายใน ๓๑ ก.ค.๕๖
ครูส่งผลงานที่จัดทำเรียบร้อยแล้ว ดังนี้
 ๑.ส่งรูปเล่ม  ๓  เล่ม
 ๒.ส่ง CD ไฟล์ข้อมูลเนื้อหาทั้งหมด และไฟล์ภาพ  ๑ แผ่น
ภายใน ๒๓ ส.ค.๕๖
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตรวจผลงาน
๒๖-๒๘ ส.ค.๕๖
ประกาศผลทางเว็บไซต์ สพป.ชม.๑  http://202.143.130.125/Area1/
๓๐ ส.ค.๕๖
มอบรางวัลในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๖ 
ประมาณ
วันที่ ๑-๑๐ ก.ย.๕๖

๗. เกณฑ์การให้คะแนน ๑๐๐ คะแนน
          ๑. เนื้อหาสาระครบถ้วน                                            ๔๐  คะแนน
          ๒. การใช้ภาษาและฉันทลักษณ์                               ๓๐  คะแนน
          ๓. ภาพประกอบสวยงามสอดคล้องกับคำบรรยาย    ๒๐  คะแนน
          ๔. รูปแบบการพิมพ์,ความสวยงามของรูปเล่ม          ๑๐  คะแนน

๘. เกณฑ์การตัดสิน
รางวัลชนะเลิศ                       ๙๓-๑๐๐ คะแนน                                                                                                                                              รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑    ๘๗-๙๒  คะแนน
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒    ๘๑-๘๖  คะแนน
รางวัลชมเชย                           ๗๐-๘๐  คะแนน
รางวัลชมเชย                           ๗๐-๘๐  คะแนน
รางวัลชมเชย                           ๗๐-๘๐  คะแนน
  
๙. ผลงานที่ได้รับรางวัลทุกรางวัล เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่   เขต ๑  และจะดำเนินเผยแพร่แก่สถานศึกษาในสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ในปีการศึกษา ๒๕๕๗    สำหรับผลงานที่ไม่ได้รับรางวัลจะคืนให้เจ้าของทุกรายการ

๑๐.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
          ๑. นางวัชราภรณ์ วัตรสุข    ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
              หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๙-๙๕๑๖๙๘๓
              e-mail :  auon10@gmail.com 
            ๒. นายอรรณพ  ดวงเกตุ      ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
             หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๙-๖๓๔๙๓๙๕
                 e-mail :   adk.58.duang@gmail.com