Love to Read

LOVE TO READ อ่านมากรู้มาก อ่านน้อยรู้น้อย ไม่อ่านไม่รู้วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

แผนยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ภาษาไทย สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เตรียมใช้ในอาเซียน


                  
                           แผนยุทธศาสตร์
ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ภาษาไทยและการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙ 
                  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑

 • ยุทธศาสตร์ยกระดับการเรียนรู้           มุ่งเชิดชูภาษาไทยใฝ่ศึกษา
 • เพื่อส่งเสริมคุณภาพชาวประชา           รู้คุณค่าการอ่านเบิกบานใจ       
 • ให้คนไทยเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต             ครูประสิทธิ์ศาสตร์ศิลป์ศิษย์ยุคใหม่
 • เอื้ออำนวยให้ผู้เรียนรู้ด้วยใจ              เสริมนิสัยสร้างศรัทธาพัฒนาตน
 • เร่งคุณภาพบริหารจัดการเด่น             มีจุดเน้นชัดเจนให้เห็นผล
 • พลังส่วนร่วมจากผู้ปกครองและชุมชน    สู่สากลมีมาตรฐานภาคภูมิใจ
 • เป็นคนไทยเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง    สร้างจิตสำนึกอย่างหวั่นเกรงความเหลวไหล
 • จิตใฝ่ดีมีคุณธรรมนำหัวใจ                 น้อมนำให้รู้รักษ์วัฒนธรรม
 • เด็กยุคใหม่คิดทำเป็นแก้ปัญหาได้         รู้คุณค่าประชาธิปไตยอย่างเลิศล้ำ
 • มีความคิดจิตสร้างสรรค์เป็นผู้นำ          มีจริยธรรมสมค่าความเป็นคน
 • สิบจุดเน้นคุณภาพการศึกษา              เพิ่มผลสัมฤทธิ์พัฒนาอย่างเกิดผล
 • เด็กไทยอ่านออกคิดเขียนได้เทียบสากล   ให้อาเซียนยินยลประจักษ์ตา
 • ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นนิสัย         ส่งเสริมให้โอกาสการศึกษา
 • เพื่อชีวิตสมบูรณ์ตามปรัชญา              เด็กไทยได้พัฒนาเท่าเทียมกัน
 • แนวปฏิบัติดังกล่าวที่เล่าขาน             ช่วยลูกหลานได้ก้าวหน้าสมดังฝัน
 • มุ่งปฏิบัติตามนโยบายร่วมมือกัน          สานสร้างสรรค์เสริมชาติไทยให้วัฒนา.  


                   
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑
แก้ปัญหาให้อ่านออกและเขียนได้  ภาษาไทยเพิ่มระดับสัมฤทธิ์ผล
เสริมคิดเพิ่มสื่อสารเด็กเยาวชน     สร้างให้คนรักการอ่านอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒
คุณภาพของครูยุคใหม่              เสริมแรงได้ด้วยผู้บริหาร 
ร่วมพลังประสานพัฒนางาน        เพื่อเร่งการอ่านเขียนภาษาไทย

ยุทธศาสตร์ที่ ๓
รณรงค์สร้างเครือข่ายมุ่งพัฒนา     แก้ปัญหาส่งเสริมสร้างนิสัย
ร่วมสร้างสรรค์ทำงานด้วยเต็มใจ   สามัคคีไว้สู่เป้าหมายเด็กไทยเรา

ยุทธศาสตร์ที่ ๔
เร่งกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง        โรงเรียนเฟื่องเขตพื้นที่ไม่หนีหาย
เด็ก เยาวชนเชียงใหม่หญิงและชาย  มีคุณภาพพร้อมก้าวไกลสู่สากล.       
                           วัชราภรณ์ วัตรสุข และคณะทีมงาน : ร้อยเรียง
ประกอบแผนยุทธศาสตร์ฯ ของ สพป.ชม.1