Love to Read

LOVE TO READ อ่านมากรู้มาก อ่านน้อยรู้น้อย ไม่อ่านไม่รู้วันอังคารที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2555

การอ่านหนังสือทำให้คนเป็นคนโดยสมบูรณ์

ถ้าฝึกอ่านวันละนิดเป็นกิจวัตร

จะมีค่ากว่าสมบัติมหาศาล

ถึงลาภยศก็หมดไปตามกาล

แต่ความรู้นั้นอยู่นานผลาญไม่ลง

การอ่านหนังสือทำให้คนเป็นคนโดยสมบูรณ์.