Love to Read

LOVE TO READ อ่านมากรู้มาก อ่านน้อยรู้น้อย ไม่อ่านไม่รู้วันอังคารที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2555

อ่านเอารู้

โลกนี้มีลักษณะคล้าย หนังสือ

อยู่กับบ้านเปรียบถือ นิ่งไว้

เริ่มท่องเที่ยวนั้นคือ เริ่มอ่าน

เที่ยวหนึ่งหนึ่งหน้าให้ เร่งรู้ต่างกัน