Love to Read

LOVE TO READ อ่านมากรู้มาก อ่านน้อยรู้น้อย ไม่อ่านไม่รู้วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ปฐมบท : การอ่านคือเส้นทางสู่ความสำเร็จ

การ..อ่านคือพื้นฐานการเรียนรู้
อ่าน..คิดดู ฟังถามเขียน คู่ค้นหา
คือ..สะพาน สู่เส้นทาง สร้างปัญญา
เส้น..ข้างหน้า ทางกว้าง และยาวไกล
ทาง..ชีวิต เราลิขิต ให้ก่อเกิด
สู่..ความเลิศ ความดี พิสุทธิ์ใส
ความ..สำเร็จ สมประสงค์ จำนงใจ
สำเร็จ..หมาย ได้ดังหวัง ดังต้องการ.