Love to Read

LOVE TO READ อ่านมากรู้มาก อ่านน้อยรู้น้อย ไม่อ่านไม่รู้วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ภาพการอบรมครูบรรณารักษ์ สพฐ. จุดภาคเหนือ ตอนบน รุ่น 1-2