Love to Read

LOVE TO READ อ่านมากรู้มาก อ่านน้อยรู้น้อย ไม่อ่านไม่รู้วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

คุณลักษณะของผู้จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน


คุณลักษณะของคุณครู
หรือผู้จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน
 •  มีนิสัยรักการอ่าน
 • รักและเข้าใจเด็ก
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี  พูดจาไพเราะ  สุภาพ  กิริยามารยาทดี
 • มีนิสัยชอบจดบันทึกสิ่งที่อ่าน
 • ช่างสังเกต  เช่น  สังเกตเด็ก  สังเกตผู้ที่ได้พบปะพูดคุยสนทนา  และรู้จักนำเอาสิ่งที่พบเห็นมาใช้
 • ช่างจำ
 • พูดเก่ง  พูดคล่อง  ถูกต้อง  ชัดเจน  พูดจาไพเราะ  จริงใจ  สุภาพ  และชอบเล่า 
 • มีอารมณ์ขัน  มีวิธีการเล่าเรื่องที่สนุกไม่ไร้สาระ
 • กล้าพูดกล้าแสดงออก  กล้าคิด  กล้าทำ  มีบทบาทของนักแสดง
 • ไม่เป็นคนตกใจง่าย  ไม่เก้อเขิน  และขี้อายจนเกินไป  สามารถระงับอารมณ์ตนเองได้
 • มีความคิดริเริ่ม  สร้างสรรค์  สามารถโยงเรื่องที่กำลังทำกิจกรรมเข้าสู่เหตุการณ์ปัจจุบันได้  ดัดแปลงเรื่องเก่ง  รู้จักทำอุปกรณ์ที่น่าสนใจ 
 • มีความสามารถ  เป็นทั้งนักเรียน  นักวาดรูป  นักร้อง  ทำเสียงต่าง ๆ 
 •  เป็นคนตรงต่อเวลา  ทั้งในการนัดหมายเวลาในตาราง  และเวลาในการแสดง
 •  มีความรับผิดชอบในการจัดทำกิจกรรมส่งเสริมการอ่านทุกครั้ง
 • มีจิตใจที่แน่วแน่ มั่นคง มีการตัดสินใจที่ดี  เชื่อมั่นในตนเอง  ไม่เป็นคนโลเล  เป็นคนสุขุม
 • เป็นคนมีเมตตากรุณา  มีศีลธรรมจรรยา  มีจิตใจอ่อนโยน
 • เป็นคนมีระเบียบวินัย  จัดเก็บของอย่างมีระเบียบเรียบร้อย
 • เป็นคนที่สามารถยืดหยุ่นได้ถ้ามีความจำเป็น  ไม่เป็นคนที่ดื้อรั้นเอาแต่ใจตนเอง 
 • เป็นคนมีความคิดกว้างไกล  จากการมีประสบการณ์จากการอ่านและการฟัง
 • ไม่เป็นคนเจ้าอารมณ์  ไม่โกรธง่าย  ไม่ก้าวร้าว  มีเหตุผล  รับฟังความคิดเห็นของคนอื่น
 •  เป็นคนมีบุคลิกดี  การแต่งกายสะอาด  สุภาพ  ถูกกาลเทศะ
 • ออกเสียงตัวสะกดการันต์  ชัดเจน  ถูกต้อง  มีน้ำเสียงที่ชวนฟัง
 • มีความยุติธรรม
 • มีเวลาและพยายามอุทิศเวลาในการทำกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
 • เห็นความสำคัญของการอ่านและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
 •  มีความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการอ่านและรู้จักเลือกกิจกรรมที่เหมาะกับผู้อ่านวัยต่าง ๆ
แหล่งอ้างอิง : เอกสารแนวการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ ปี 2549, วัชราภรณ์ วัตรสุข